ஆங்கிலத்தில் இன், ஆன், அட் எங்கே பயன்படுத்துவது

Discussion in 'English' started by SaGo, Jun 11, 2018.

 1. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  ஆங்கிலத்தில் இன், ஆன், அட்(in, on, at) எங்கே பயன்படுத்துவது?
  Where to use in on at is a common doubt for all of us.
  Here is the simple explanation.

  PrepositionsTime
  in The Morning
  The Afternoon
  The Evening
  February
  The Spring
  The Summer
  The Winter
  2018
  the 1990s
  on Sunday
  Monday Morning
  Wednesday Evening
  My Birthday
  A Holiday
  May 17
  A Weekday
  The Weekend (US)
  at Night
  Noon
  9:30 PM
  Bedtime
  Sunrise
  The Weekend (UK)
   
  Last edited: Jun 11, 2018

Share This Page